22 cze. 2017

Wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat przyłącza elektrycznego

przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne jest urządzeniem lub zespołem urządzeń, które łączą sieć energetyczną niskiego napięcia z instalacją odbiorczą. W przyłączu umiejscowiono zabezpieczenie głównego obiektu budowlanego i układ pomiarowy, który służy do rozliczeń z Zakładem Energetycznym za dostawę energii elektrycznej. Wartość głównego zabezpieczenia (przedlicznikowego) określane jest w „Warunkach Technicznych Przyłączenia” i zależna jest od wysokości mocy przyłączeniowej. Wysokość mocy przyłączeniowej określa właściciel obiektu, czyli wnioskodawca. Na jej wysokość wpływa ilość oraz rodzaj urządzeń, zainstalowanych w obiekcie.

Rodzaje przyłączy elektrycznych

Na rynku istnieją dwa rodzaje przyłączy:

 • Kablowe – sieć, którą posiadamy, połączona została z siecią energetyczną kablem podziemnym. Miejscem połączenia zazwyczaj jest złącze kablowo-pomiarowe lub kablowe. Samo złącze, które jest estetyczną skrzynką, umiejscowione zostaje na granicy działki. Umieszczony zostaje tam licznik energii elektrycznej wraz z zabezpieczeniami głównymi, do których użytkownik nie ma dostępu, ponieważ są one własnością Zakładu Energetycznego. Złącze może zostać zamontowane w murze budynku, jednak na to rozwiązanie decyduje się coraz mniej Zakładów Energetycznych.
  Przyłącze kablowe można wykonać z linii kablowej oraz napowietrzanej.
 • Napowietrzne – można je wykonać jedynie wtedy, gdy w pobliżu budynku przebiega napowietrzna linia energetyczna. Przez walory estetyczne tego rodzaju przyłącza, odchodzi się od ich stosowania.

Najwygodniejsze jest złącze kablowo-pomiarowe, usytuowane na granicy działki, czyli takie, w którym zamontowano licznik energii elektrycznej oraz zabezpieczenia główne. Postawione na początku budowy, skutecznie zastępuje skrzynkę budowlaną. Daje też możliwość dokonywania odczytów stanów licznika w czasie nieobecności właściciela.

Przyłącze elektryczne pomiędzy linią energetyczną a licznikiem

Odpowiednie wykonanie instalacji elektrycznej łączącej sieć z instalacją wewnętrzną w domu jest możliwe, dzięki znajomości elementów, z jakich taka instalacja się składa. Wpływ na skuteczność działań ma również wiedza na temat formalności, które są wymagane do jej wykonania.

 • Przyłącze elektryczne to odcinek sieci zasilającej łączącej linię elektroenergetyczną z instalacją elektryczną w budynku. Przyłącza do domów jednorodzinnych wykonywane są na napięciu 400 V – jako trójfazowe.
 • Złącze to miejsce podłączenia przyłącza do instalacji odbiorczej w budynku. W złączu zostają umieszczone bezpieczniki główne, a samo złącze zamyka się w specjalnej skrzynce przy ogrodzeniu albo rzadziej – na zewnętrznej ścianie domu.
 • Licznik energii elektrycznej, montuje się zazwyczaj w skrzynce złącza.
 • Wewnętrzna linia zasilająca to przewód, który odprowadza prąd ze złącza do tablicy rozdzielczej.
 • Tablica rozdzielcza, nazywana również rozdzielnicą. W trakcie budowy montowana jest tablica tymczasowa, a po jej zakończeniu – tablica rozdzielcza wewnątrz budynku. Rozdzielnica jest specjalną skrzynką, od której rozpoczyna się domowa instalacja elektryczna. Montowane są tam urządzenia zabezpieczające oraz sterujące domową instalacją elektryczną.

warunki przyłącza elektrycznego

Warunki przyłącza elektrycznego

Przyłącza elektryczne wymaga odpowiedniej dokumentacji. Pierwszy otrzymany dokument to warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Zakład Energetyczny ma obowiązek udzielenia nam wszystkich informacji dotyczących warunków przyłączenia.

Wniosek o przyłącze elektryczne powinien określać wartość mocy przyłączeniowej, dlatego warto zastanowić się nad nią już na etapie tworzenia projektu budowlanego. Moc przyłączeniowa zależna jest od ilości oraz mocy odbiorników prądu. W praktyce lepiej jest, by warunki przyłącza posiadały zawyżone parametry. Takie działanie zapobiegnie awarii instalacji w czasie zwiększonego poboru prądu przez urządzenia domowe.

Zakład Energetyczny ma 30 dni na wydanie warunków technicznych przyłączenia sieci elektrycznej. Wyjątek stanowi przyłącze energii elektrycznej, którego średnie napięcie przekracza 1 kV. W rzeczywistości tak duża moc jest zazwyczaj wykorzystywana tylko w zakładach produkcyjnych oraz w większych obiektach budowlanych. Wówczas termin określenia warunków technicznych wynosi do 150 dni.

Przyłącze elektryczne – procedura

Aby móc korzystać z energii elektrycznej w konkretnym obiekcie musimy wykonać dwie czynności:

 1. Podłączyć instalację do sieci energetycznej Zakładu Energetycznego,
 2. Podpisać „Umowę o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych”.

W przypadku zakupu działki budowlanej należy sprawdzić, czy zasilanie energetyczne terenu, na którym się ona znajduje, przewidziane zostało w zatwierdzonym „miejscowym planie zagospodarowania terenu”. Tylko w tym przypadku można skorzystać z możliwości zryczałtowanych opłat za przyłączenie do sieci energetycznej. Kiedy sytuacja jest inna, należy liczyć się z kosztami wyliczonymi na podstawie rzeczywistych, indywidualnych kosztów przyłączenia.

Przyłącze elektryczne nowych obiektów

Obowiązujące prawo mówi, że za wykonanie przyłącza odpowiada Zakład Energetyczny, na którego terenie znajduje się budynek.

By nowy obiekt mógł zostać podłączony do sieci energetycznej, należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Zakładu Energetycznego, a następnie pobrać i wypełnić odpowiedni wniosek. W czasie uzupełniania „Wniosku o wydanie Warunków Technicznych Przyłączenia” trzeba podać, jaką maksymalną moc inwestor chce pobierać z sieci Zakładu. Jeśli instalacje są standardowe, moc pomogą określić pracownicy Zakładu. Natomiast w przypadku instalacji oraz użytkowania energii elektrycznej niestandardowo, wymaganą moc powinien określić projektant instalacji – niektóre Zakłady Energetyczne pomagają również w profesjonalnym doradztwie w tym zakresie.

Druk wniosku można pobrać w odpowiednim terenowo Zakładzie Energetycznym albo ze strony internetowej, pod warunkiem, że dany Zakład udostępnił taką usługę. Najlepszym rozwiązaniem jest osobista wizyta w Biurze Obsługi Klienta danego zakładu. W Biurze istnieje możliwość pobrania druku oraz wypełnienia go z pomocą pracownika.

Przed wizytą należy skompletować niezbędne dokumenty:

 • mapę geodezyjną z naniesioną działką oraz jej położenie względem istniejącej sieci energetycznej,
 • tytuł własności działki albo budynku, mieszkania.

Przyłączenie do sieci występuje na podstawie wydanych Warunków Przyłączenia przez właściwy Zakład Energetyczny oraz załączonej do niej propozycji Umowy Przyłączeniowej. Kiedy Umowa Przyłączeniowa zostanie zaakceptowana i podpisana, a zaliczka wpłacona, Zakład Energetyczny wykona przyłącze elektryczne do naszego obiektu.

Po podłączeniu przyłącza elektrycznego niezbędne jest podpisanie z Zakładem Energetycznym „Umowy sprzedaży energii elektrycznej i usług przesyłowych” i wcześniejsze wypełnienie odpowiedniego „Wniosku o zawarcie umowy sprzedażowej energii elektrycznej i usług przesyłowych”.

Przyłącze elektryczne obiektów istniejących

W przypadku, gdy przejęty obiekt posiada zainstalowany licznik energii elektrycznej, a nowy właściciel nie chce zmieniać parametrów instalacji elektrycznej, należy sporządzić dokument, w którym podany zostanie stan liczydeł licznika w momencie przekazania. Dokument powinien zostać czytelnie podpisany przez obie strony – przekazującego i odbierającego. W tej sytuacji dokument trzeba dołączyć do „Wniosku o zawarcie umowy sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych”.

Zmiana mocy lub rodzaju zasilania obiektu

Kiedy:

 • ma zostać zwiększona moc przesyłowa,
 • ma zostać zmieniony rodzaj zasilania (z jednofazowego na trójfazowy),
 • ma zostać zmieniony rodzaj przyłącza (z napowietrznego na kablowe lub odwrotnie),
 • ma zostać dokonany rozdział instalacji (gdy część instalacji ma być podłączona do osobnego licznika).

W wyżej wymienionych sytuacjach, należy postępować podobnie, jak w przypadku podłączenia nowego obiektu.

Zawarcie „Umowy o sprzedaży energii elektrycznej i świadczeniu usług przesyłowych”

Nową umowę zawieramy zawsze, gdy:

 • przyłączony został nowy obiekt do sieci energetycznej,
 • zmienił się właściciel obiektu,
 • zmieniony został rodzaj przyłącza,
 • zwiększona została moc przyłączeniowa,
 • wybrana taryfa ma zostać zmieniona.

Wówczas należy pobrać i wypełnić „Wniosek o zawarcie umowy o sprzedaży energii elektrycznej i świadczenie usług przesyłowych”. Najczęściej dołączamy do niego:

 • w przypadku nowych obiektów – umowę o przyłączenie,
 • dokumenty udowadniające prawo do korzystania z obiektu – akt własności, umowę najmu, umowę dzierżawy, itp.,
 • dokument, w którym został podany stan liczydeł licznika w momencie przekazania – w przypadku zmiany właściciela – dokument ten musi zostać czytelnie podpisany przez obie strony – przekazującego i odbierającego.

Formularze wniosków dostępne są w Biurach Obsługi Klienta właściwego Zakładu Energetycznego albo pobieramy je ze strony internetowej Zakładu.

Najczęściej mówi się, że przyłącze energetyczne jest fragmentem instalacji, które łączy zewnętrzną sieć elektroenergetyczną z instalacją na działce budowlanej. Wykonanie przyłącza elektrycznego jest niezbędne, kiedy chcemy, aby nasza działka oraz obiekty budowlane miały dostęp do energii elektrycznej.

 

Źródło:
https://budujemydom.pl/instalacje/instalacje-elektryczne/a/434-przylacze-energetyczne